รายละเอียดข่าว

   เลื่อนโครงการสอบมาตรฐานและทดสอบ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project (K-StEP Test)) ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


  • เลื่อนโครงการสอบมาตรฐานและทดสอบ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project (K-StEP Test)) ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

     

     

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 29 เมษายน 2564