รายละเอียดข่าว

   ขอเชิญ ผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมอบรมในโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP) เพื่อให้บุคลากรได้มีกรอบแนวทางในการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับตำแหน่งและความก้าวหน้าของสายงาน


 • ขอเชิญ ผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

  เข้าร่วมอบรมในโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan :IDP)

  เพื่อให้บุคลากรได้มีกรอบแนวทางในการพัฒนาตนเองสอดคล้องกับตำแหน่งและความก้าวหน้าของสายงาน

  โดยมี รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย

  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM

  วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

  #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  #FAA
  #KMUNTB

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 6 สิงหาคม 2564