รายละเอียดข่าว

   ประชาสัมพันธ์ จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ - นักศึกษาขอรับเงินช่วยเหลือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


 • ประชาสัมพันธ์ จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
  นักศึกษาขอรับเงินช่วยเหลือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  ขอรับช่วยเหลือคนละไม่เกิน 5,000 บาท

  หลักฐานประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือ

  1. สำเนาบัตรประชาชน และบัตรประจำตัวนักศึกษา ถ่ายคู่กันเฉพาะด้านหน้าบัตร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง เฉพาะด้านหน้าบัตร 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้ปกครองถูกผลกระทบ)  

  3. หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองถูกผลกระทบ) https://drive.google.com/file/d/1cPJZkcH5yl-RfFd3Fr_EUDRaXSUkOrDh/view

  4. สลิปเงินเดือนของนักศึกษาหรือผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองถูกผลกระทบ) ก่อน และหลังการได้รับผลกระทบ หรือเอกสารให้ถูกลดเงินเดือน เอกสารให้ออกจากงาน กรณีที่นักศึกษาหรือผู้ปกครองมีอาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน

  5. ภาพถ่ายประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ เช่น การประกอบอาชีพ สถานที่ประกอบอาชีพ ภาพแสดงผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มากกว่า 1 ภาพ)

  6. กรอกแบบฟอร์มรับสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhyBMnywR6ZhPgvEG2iQQPg4m7ApbULnKI2U8L7E75NtMLww/viewform โดย Log in ด้วย E-mail ของมหาวิทยาลัย


  #ประกาศ มจพ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://www.kmutnb.ac.th/news/student-news/6580.aspx

  #นักศึกษาขอรับเงินช่วยเหลือ
  #เงินช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
  #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  
  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  #FAA
  #KMUTNB

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 10 กันยายน 2564