รายละเอียดข่าว

   ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา

  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานของนักศึกษาที่สมัครขอรับการช่วยเหลือทั้งหมดจำนวน 3 คน

  มติที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้จ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาทั้งหมด

  3 คน จากสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ตามรายชื่อดังนี้

  1. นางสาวนริศรา  ปิ่นสิงห์โต   ปริญญาโท ภาคพิเศษ

  2. นายธเนศพล  คล้ายแขก    ปริญญาโท ภาคปกติ

  3. นายพรเทพ  จันทรกมล    ปริญญาเอก ภาคปกติ

  ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็นไปตามระบบขั้นตอนของกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

   

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 29 กันยายน 2564