รายละเอียดข่าว

   เสวนาเชิงวิชาการ “เรื่องการจัดกิจกรรม(นันทนาการ)ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในยุค online normal”


 • ประชาสัมพันธ์

  คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ “เรื่องการจัดกิจกรรม(นันทนาการ)ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในยุค online normal”

  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 60 ท่าน

  วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

  เวลา 09.00-12.00น.

  ประเด็นการเสวนา

  แนวทางการจัดการกิจกรรม(นันทนาการ)ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในยุค online normal

  จัดกิจกรรมอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

  เมื่อ ผู้เรียน ไม่พร้อม ทำกิจกรรมมีทางออกอย่างไร

  เทคโนโลยีกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  โดยมีวิทยากรหลัก 4 คน ประกอบด้วย

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เอก สุขใส

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

  และอาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  2. อาจารย์ ดร.ธเนตร ตัญญวงษ์

  อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ

  คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  3. อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ ขาวสนิท

  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬา

  และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท

  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  4. อาจารย์ ดร. ศุภกร บัวหยู่

  อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มกีฬาและนันทนาการ

  ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ดำเนินรายการโดย

  อาจารย์สมพงษ์ มณีศักดิ์ประเสริฐ

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

  คณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  สมัครได้ที่ลิงค์:https://forms.gle/iLyurAw91LcENVSy8

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 8 ตุลาคม 2564