รายละเอียดข่าว

   TCI แจ้งปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย


  • ด้วยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้แจ้งประกาศการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายตั้งแต่วันที่ 4 -20 มกราคม 2565 ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ไม่สามารถนำส่งบทความเข้าสู่ระบบ ThaiJo ในช่วงเวลาดังกล่าว

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 พฤศจิกายน 2564