รายละเอียดข่าว

   ผศ. ดร. ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563


  •    ผศ.ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสังคมศาสตร์ จัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่ได้ทุ่มเทการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัย มจพ.

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 24 ธันวาคม 2564