รายละเอียดข่าว

   ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์หารือความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


  •        ผู้บริหารและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ โดย รศ.ดร.ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ พบ ผอ.ทิพวรรณ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการบริหารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2022 ไปพร้อมกัน

     

     

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 27 ธันวาคม 2564