รายละเอียดข่าว

   ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ปลื้มจิตร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์


  • ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ปลื้มจิตร  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาครุศาสตร์

  • วันที่ประชาสัมพันธ์ 30 ธันวาคม 2564