รายละเอียดข่าว

   โครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564”


 • ขอเชิญบุคลากร #คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  เรื่อง “ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564”

  วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
  ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom  

  วิทยากร :
  ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ
  ศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

  ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี (จำกัด 100 คน) https://forms.gle/bdBuYcpnUa8KQdL79
  รับวุฒิบัตรออนไลน์หลังจบการอบรม

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ศักดิ์ศรี  Email: soontaree.s@arts.kmutnb.ac.th
  หรือ คุณนภาอร เกษมจิต โทร. 082-7817933

  #FAA
  #KMUTNB
  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วันที่ประชาสัมพันธ์ 18 เมษายน 2565