ประวัติความเป็นมา

►ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน
         คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) สภาสถาบันได้ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ
        1. บริหารจัดการและรับผิดชอบให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตหรือจัดหาตำรา ประกอบการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา
        2. ขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสาขาวิชาภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ และมหาวิทยาลัย