คณะผู้บริหาร

...

ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล

Prof. Dr.Manop Chunin

คณบดี


...

Asst. Prof. Dr.Soontaree Saksri

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


...

Dr.Watcharee Paisart

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์


...

Assoc. Prof. Dr.Pinkanok Wongpinpech

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา