ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารต่างๆ

ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำร้องทั่วไป Download
2 ใบเบิกค่ารักษา 7131 เพิ่มตัดยอด Download
3 ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ตัดยอด Download
4 เอกสารประกอบการขั้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์
5 แบบฟอร์มหัวจดหมาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) มจพ. Download
6 ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Download
7 ใบลาพักผ่อน Download
8 ใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศ ผ่าน กจ. Download
9 ใบลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ ผ่าน กจ. Download
10 ใบลาอุปสมบท Download
11 ยกเลิกใบลา Download
12 Requisition Form for Annual & Overseas Leave Download
13 Requisition Form for Personal Leave Download
14 คำร้องขอเสนอโครงการสารนิพนธ์ บศ.01 Download
15 คำร้องขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ บศ.02 Download
16 แบบฟอร์มเสนอโครงการสารนิพนธ์ บศ.03 Download
17 คำร้องขอสอบหัวข้อสารนิพนธ์ บศ.04 Download
18 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง Download
19 รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานต่างประเทศbb Download
20 รายงานภายหลังการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา ฟังบรรยายปฏิบัติการวิจัยในประเทศ Download
21 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ Download
22 แบบฟอร์มขอบัตรจอดรถยนต์ของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย Download
23 แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 ใหม่ Download
24 ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ Download
25 หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Download
26 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 Download
27 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 Download
28 แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 64 (ไทย) Download
29 แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 64 (อังกฤษ) Download
30 คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Download
31 แผนภูมิอัตรากำลังของสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Download
32 แผนภูมิแสดงโครสร้างการบริหารงานของสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Download
33 แบบประเมินส่วนงาน-สายวิชาการ Download
34 แบบประเมินส่วนงาน-สายสนับสนุนวิชาการ Download
35 แบบประวัติส่วนตัว-สายวิชาการ Download
36 แบบประวัติส่วนตัว-สายสนับสนุนวิชาการ Download
37 โลโก้คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Download
38 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) Download
39 แผนภูมิแสดงโครสร้างคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ Download
40 มติ คกก. ประจำส่วนงานวิชาการ คณะฯ. หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมมนาคุณการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ Download
41 แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (OBE)