บุคลากรสำนักงานคณบดี

...

Ruxkanathaworn Rerkchana

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

Somkid Khaipo

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
nuengkhusko@gmail.com

...

Sawai Khama

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กลุ่มงานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
sawai.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Pattama Thohirun

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารและธุรการ

อีเมล์ :
etd.9615@gmail.com

...

Umaporn Choomnak

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กลุ่มงานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
umaporn.c@arts.kmutnb.ac.th

...

Phonpen Rakchuchuen

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
phonpen.r@arts.kmutnb.ac.th

...

Chaiwat Paungsuk

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กลุ่มงานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
chai3838@hotmail.com

...

Pornpirom Kaewmeesaeng

หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
pornpirom.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Rachaya Siriin

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
noot.rachaya@gmail.com

...

Nittaya Harnoranlert

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
nittaya.h@arts.kmutnb.ac.th

...

Sarita Suwansansak

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
sarita.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Nitirat Suvankasa

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
nitirat.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Napaorn Kasemjit

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางศิลปศาสตร์ประยุกต์

อีเมล์ :
napaorn.k@arts.kmutnb.ac.th

...

Sirionpim Sanhajantra

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

อีเมล์ :
sirionpim.s@arts.kmutnb.ac.th

...

Wansiri Chaotragool

หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ :
wansiri.c@arts.kmutnb.ac.th

...

Nipaporn Thamchuchaowarat

นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานคลังและพัสดุ

อีเมล์ :
nipaporn.t@arts.kmutnb.ac.th

...

Kobsit Dadpu

นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา

อีเมล์ :
kobsit.d@arts.kmutnb.ac.th

...

Ruxkanathaworn Rerkchana

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อีเมล์ :
ruxkanathaworn.r@arts.kmutnb.ac.th

...

Prasit Malai

พนักงานบริการ กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อีเมล์ :
prasit.m@arts.kmutnb.ac.th