คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ CUPT-QA รอบปีการศึกษา 2557 Download
2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558 Download
3 คู่มือการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA (Version 3.0) Download