การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 รายงานการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รอบปีการศึกษา 2557 Download
2 รายงานประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2558
3 รายงานประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2559
4 รายงานประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2560
5 รายงานประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2561