ภาพกิจกรรม


ลำดับ ชื่อกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม
1 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย ดูภาพกิจกรรม
2 โครงการ Big Cleaning Day (5ส.) ดูภาพกิจกรรม
3 กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดูภาพกิจกรรม
4 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
5 การจัดนิทรรศการ เรื่อง "โครงข่ายเศรษฐกิจไทย-ตะวันออกกลาง:โอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในยุคประเทศไทย 4.0" ดูภาพกิจกรรม
6 โครงการ KM Sharing Day 2019 ครั้งที่ 6 ดูภาพกิจกรรม
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระครเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียร ดูภาพกิจกรรม
8 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
9 กิจกรรมสรงน้ำพระรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ดูภาพกิจกรรม
10 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านอัคคีภัย ดูภาพกิจกรรม
11 โครงการเสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย ดูภาพกิจกรรม
12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูภาพกิจกรรม
13 Engjish Fun Fair 2019 ดูภาพกิจกรรม
14 โครงการ Open House ดูภาพกิจกรรม
15 พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชะนียาจารย์ ดูภาพกิจกรรม
16 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
17 ออกบูธประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา 2562 ดูภาพกิจกรรม
18 พิธีมอบเกียรติบัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ดูภาพกิจกรรม
19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านบริหารจัดการ ดูภาพกิจกรรม
20 ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แสดงความห่วงใยสุขภาพของบุคลากร ร่วมรณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพอนามัย และมอบหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นให้แก่บุคลากรคณะ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดูภาพกิจกรรม
21 การประชุมผู้บริหารพบบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
22 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
23 การประชุมความรวมมือทางวิชาการด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการเมือง ดูภาพกิจกรรม
24 คณะกรรมการประเมินคุณภำพการศึกษาภายใน ปี 2560 ดูภาพกิจกรรม
25 5 ส. 61 ดูภาพกิจกรรม
26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2561 ดูภาพกิจกรรม
27 โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดูภาพกิจกรรม
28 โครงการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท อีบีเอ็ม-พาพส์ท (ประเทศไทย) จากัด ดูภาพกิจกรรม
29 โครงการ นำเสนอเอกสารเชิงแนวความคิด(Concept Paper) วิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา ดูภาพกิจกรรม
30 การประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
31 โครการทำบุญประจำปี 61 ดูภาพกิจกรรม
32 โครงการฝึกอบรมการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม 1 ดูภาพกิจกรรม
33 โครการส่งเสริมการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ดูภาพกิจกรรม
34 พัฒนาระบบเพื่อการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ดูภาพกิจกรรม
35 มหกรรมหรรษาภาษพาสนุก ดูภาพกิจกรรม
36 พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ วันรวมน้ำใจชาว มจพ. 59 ปี 61 ดูภาพกิจกรรม
37 ทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ และจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 มจพ. ดูภาพกิจกรรม
38 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ดูภาพกิจกรรม
39 โครงการให้ความรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ดูภาพกิจกรรม
40 การบริหารจัดการงานพัสดุแบบมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นองค์กรโปร่งใส ดูภาพกิจกรรม
41 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ดูภาพกิจกรรม
42 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนันวิชาการและศึกษาดูงาน ดูภาพกิจกรรม
43 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ดูภาพกิจกรรม
44 โคงการประชุมงานวิจัย S-E-MBIC ครั้งที่ 8 ดูภาพกิจกรรม
45 การส่งผ่านความรู้จากห้องเรียนเพื่่อเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต (มจพ.) ดูภาพกิจกรรม
46 โครงการ 2018 International Student Leadership Camp ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ดูภาพกิจกรรม
47 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
48 โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา บวชสามเณร ภาคฤดูร้อน ดูภาพกิจกรรม
49 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ดูภาพกิจกรรม
50 โครงการฝึกซ้อมหนีไฟ ดูภาพกิจกรรม
51 18-12-60 ดูภาพกิจกรรม
52 การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการบริหารจัดการ ครั้งที่ 1/2560 ดูภาพกิจกรรม
53 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 60 ดูภาพกิจกรรม
54 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 60 ดูภาพกิจกรรม
55 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรือง ทำงานอย่าไรให้มีความสุขในยุด 4.0 ดูภาพกิจกรรม
56 โครงการพี่เลี้ยงสู่ตำแหน่งวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
57 โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการเพื่อสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม
58 โครงการ เสวนาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบการดำเนินการวิจัย ดูภาพกิจกรรม
59 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัย ดูภาพกิจกรรม
60 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดโครงการ ซ้อมแผนหนีไฟ ดูภาพกิจกรรม
61 โครงการ Big Cleaning Day (5ส.) ดูภาพกิจกรรม
62 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผอนคลายในการทํางานสําหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
63 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตรประยุกต ดูภาพกิจกรรม
64 KM Shaing Day: KMUTNB 4.0 ดูภาพกิจกรรม
65 ภาษาอังกฤษพาสนุก 2560 ดูภาพกิจกรรม
66 เรื่อง แนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง ดูภาพกิจกรรม
67 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560 ดูภาพกิจกรรม
68 พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” ดูภาพกิจกรรม
69 ประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
70 งานทำบุญคณะศิลปสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
71 โครงการ การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamweaver & Google Application เบื้องต้น ดูภาพกิจกรรม
72 มจพ.จัดพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดูภาพกิจกรรม
73 งานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2559 ดูภาพกิจกรรม
74 Active Learning หนทางการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยด้วย Critical Thinking ดูภาพกิจกรรม
75 โครงการบรรยาพิเศษ หลักสูตร MTEB ดูภาพกิจกรรม
76 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ดูภาพกิจกรรม
77 โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างแบบทดสอบเพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียน ดูภาพกิจกรรม
78 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ดูภาพกิจกรรม
79 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูภาพกิจกรรม
80 Big Cleaning Day (5 ส.) ดูภาพกิจกรรม
81 โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ดูภาพกิจกรรม
82 International Student Leadership Camp 2016 (At First Tech, Taiwan / 10 - 17 July 2016) ดูภาพกิจกรรม
83 โครงการจัดรายการวิทยุ Cool English with S-E-MBIC ดูภาพกิจกรรม
84 โครงการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน หลักสูตร S-E-MBIC ดูภาพกิจกรรม
85 สัมมนาภาควิชาภาษา 59 ดูภาพกิจกรรม
86 มจพ.จัดนิทรรศการเเฉลิมพระเกีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม
87 วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 59 ดูภาพกิจกรรม
88 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 59 ดูภาพกิจกรรม
89 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
90 โครงการฃ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภ 59 ดูภาพกิจกรรม
91 การเสวนาวิชาการความร่วมมือ 3 พระจอมเกล้า ดูภาพกิจกรรม
92 โครงการความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการกันโรงเรียนวัดปราสาท ดูภาพกิจกรรม
93 สอบคัดเลือกชิงทุนไปประเทศไต้หวัน ดูภาพกิจกรรม
94 โครงการลีลาศเพื่อสุขภาพและการเข้าสังคม ดูภาพกิจกรรม
95 โครงการเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกระดับชาติ ดูภาพกิจกรรม
96 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ดูภาพกิจกรรม
97 มจพ. สงกรานต์ ปี2559 ดูภาพกิจกรรม
98 โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ดูภาพกิจกรรม
99 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ดูภาพกิจกรรม
100 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนันวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
101 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 ดูภาพกิจกรรม
102 การเตรียมพร้อมการสมัครงานและสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ดูภาพกิจกรรม
103 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒาทักษะภาษาอ้งกฤษเพี่อเตรียมสอบโทอิค (TOEIC) รุ่นที่ 1 ดูภาพกิจกรรม
104 การปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจในนโยบาย กฏ ระเบียบ ของมหาวิยาลัย ดูภาพกิจกรรม
105 กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือ 3 พระจอม ดูภาพกิจกรรม
106 พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน ประจำปี 2559 ดูภาพกิจกรรม
107 โครงการมหกรรมหรรษาภาษาพาสนุก 2016 ดูภาพกิจกรรม
108 ทำบุญปีใหม่ 2559 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดูภาพกิจกรรม
109 โครงการบัณฑิตศึกษาวันทาบูชาครู ดูภาพกิจกรรม
110 งานปีใหม่ขอคณะ ดูภาพกิจกรรม
111 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นบุคลากรที่ดี มจพ ดูภาพกิจกรรม
112 โครงการฝึกอบรม การคิดเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ดูภาพกิจกรรม
113 โครงการอบรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ดูภาพกิจกรรม
114 การสร้าง Web Application and Website ด้วยโปรแกรม Dreamwaver & Google Application เบื้องต้อ ดูภาพกิจกรรม
115 โครงการฝึกอบรม ออกแบบชีวิต พิชิตความสำเร็จ ดูภาพกิจกรรม
116 พิธีวางพานพุ่มประดับดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดูภาพกิจกรรม
117 คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ดูภาพกิจกรรม
118 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะผู้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดูภาพกิจกรรม
119 โครงการมหกรรมหรรษาภาษาพาสนุก 2015 English Fun Fair 2015 ดูภาพกิจกรรม
120 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
121 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ดูภาพกิจกรรม
122 โครงการสัมมนา การเตรียมความพร้อมในการจัดการ PLACEMENT TEST ดูภาพกิจกรรม
123 โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ดูภาพกิจกรรม
124 คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการฯ ดูภาพกิจกรรม
125 Big Cleaning Day ดูภาพกิจกรรม
126 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง ดูภาพกิจกรรม
127 โครงการบุคลากรดีเด่นที่ปฏิบัติตนตามวิถีธรรม วิถีไทย ในยุคโลกาภิวัตน์ ดูภาพกิจกรรม
128 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดูภาพกิจกรรม
129 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
130 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ดูภาพกิจกรรม
131 โครงการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การใช้ Google Apps ดูภาพกิจกรรม
132 โครงการทำบุญคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดูภาพกิจกรรม
133 โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
134 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภางะผู้นำและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ดูภาพกิจกรรม
135 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ดูภาพกิจกรรม
136 โครงการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง บริหารองค์ความรู้จากการวิจัยเข้าสู่ชั้นเรียนได้อย่างไร ดูภาพกิจกรรม
137 เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในรูปแบบโครงงาน (Project - based Learning) อย่าง มจพ ดูภาพกิจกรรม