รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ดาวน์โหลด
1 มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การปรับปรุง พ.ศ. 2559 มคอ.2 Download
3 M.A. (English for Business and Industry Communication) (English Program) (E-MBIC) Download
4 OBE 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
5 แนะนำ หลักสูตร สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) Download
6 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคปกติ) Download
7 ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ภาคพิเศษ) Download
8 รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) Download
9 ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กา Download
10 ขั้นตอนการจัดทำสารนิพนธ์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
11 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
12 มคอ. 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
13 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download
14 ปรัชญาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
15 มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) Download
16 OBE 5 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
17 OBE 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
18 OBE 5 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (MIOP) Download
19 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) Download