แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ได้รับ #รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม เป็นกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา