รู้จักศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สภาสถาบันได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ

  1. บริหารจัดการและรับผิดชอบให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทาง และมาตรฐานเดียวกันทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตหรือจัดหาตำรา ประกอบการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลการศึกษา
  2. ขยายขอบเขตการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสาขาวิชาภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ และมหาวิทยาลัย

YouTube Channel คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ