รู้จักศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกฐานะจากภาควิชาภาษาและสังคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) สภาสถาบันได้ให้ความเห็นชอบ อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 โดยมีภารกิจหลักคือ

  1. บริหารจัดการและรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
  2. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์
  3. งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
  4. การบริการวิชาการ
  5. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

YouTube Channel คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ