หลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศ

🚨าพบรรยากาศ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน🇦🇺 (English for Office Use Workshop)🗃🗂ให้กับผู้ที่สนใจเข้าอบรม

🎯วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน

👸วิทยากร : Dr.Karnchanoke Wattanasin👈

📅ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2565

📌ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

🎯ประกาศนียบัตร สามารถนำไปใช้ยื่นตามประกาศ มจพ. เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ♦️

#FAA

#KMUTNB

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ