จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับนักศึกษา

* ตัวอย่างบันทึกข้อความ DOC1     DOC2

* ขั้นตอนการส่งข้อจริยธรรมสำหรับนักศึกษา

 

สำหรับบุคลากร

* ตัวอย่างบันทึกข้อความ DOC1     DOC2

* ขั้นตอนการส่งข้อจริยธรรมสำหรับบุคลากร