เรื่อง ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการขอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564