โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของตนเพื่อการทำ IDP