คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เรื่อง พี่เลี้ยงสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

📢 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เรื่อง พี่เลี้ยงสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

📝ขอเชิญชวน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงทะเบียนขอรับปรึกษา/แนะนํา เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือสมรรถนะตามภาระงาน การดำเนินการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น การทำวิจัย การเผยแพร่ผลงาน

▶️ลักษณะการให้คำปรึกษา
👉Online 
👉Onsite ณ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

หมายเหตุ : เลือกเพียงข้อเดียว

📆ระยะเวลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

✍️สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่งทะเบียนได้ที่  หรือแสกน QR Code

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี   ศักดิ์ศรี โทร. 3541
👉หรือคุณสมคิด ไขโพธิ์ โทร. 3524

#faa 
#kmutnb 
#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ