ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 23/2565 Download

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  Click