เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Pitching Day for Design Thinking

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Pitching Day for Design Thinking

 

วัตถุประสงค์
        เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ 

ผู้สนใจเข้าชมการนำเสนอไอเดียเปลี่ยนโลกของนักศึกษาในรายวิชา Design Thinking ร่วมชมและเชียร์ได้ 3 วันเต็ม 
วันที่ 18 - 19 และ 25 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

#Pithching Day 
#Design Thinking
#FAA 
#KMUTNB
#KMUTNB X NI