โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง AI กับการจัดการเรียนการสอน

🔥สนใจเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/8jX6VMouhawdCquo8