โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร “ภัยเงียบ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ”

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารจัดการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร “ภัยเงียบ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ” 

ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

วิทยากรโดย พันเอก นายแพทย์ กิจจา จำปาศรี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น ZOOM

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://bit.ly/3IjF1mO

#หัวใจเต้นผิดจังหวะ

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#FAA

#KMUTHB