โครงการ Big Cleaning (5ส)

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning (5ส) ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 สถานที่ทำกิจกรรม 5ส คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 46A , B อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 10, 11

#5ส

#คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

#FAA

#KMUTNB