OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565

OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565 
   รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2565

   ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE 5

   ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE 5

   ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5

   

   รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2/2565

   ภาควิชาภาษา OBE 3  OBE5

   ภาควิชาสังคมศาสตร์ OBE 3  OBE5

   ภาควิชามนุษยศาสตร์ OBE 3  OBE 5