กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

ภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา

          งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มีภารกิจหลักในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ดำเนินการจัดทำตั้งค่าคาดหวังของผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วางระบบการจัดเก็บข้อมูล และออกแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังดำเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจแบ่งตามสายงานภายในและขอบเขตของงานเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้

             1. หน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีภารกิจในการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมินตนเอง จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้าใจ ด้านการพัฒนาเกณฑ์ประเมิน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดำเนินการสรุปผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อตั้งค่าคาดหวังในการดำเนินการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ทิศทาง และระดับคุณภาพขององค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขององค์กร

             2. หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา มีภารกิจในการประชุมเพื่อวางแผน และแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ และระดับหลักสูตร วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินเพื่อออกแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำรายงานผลการประเมินที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา  ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแบบฟอร์มการรายงานประเมินตนเองระดับคณะ และระดับหลักสูตร จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองระดับคณะ