ปรัชญา

ปรัชญา คนพัฒนาชาติ ศิลปศาสตร์พัฒนาคน

วิสัยทัศน์ คณะที่มุ่งเน้นการใช้ศิลปศาสตร์บูรณาการ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตคนยุคใหม่สู่สากล

พันธกิจ
1. สร้างคนที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี เพื่อทำงานในระดับสากล
2. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นบูรณาการ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์

กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สร้างและพัฒนางานวิจัยโดยใช้ศิลปศาสตร์เป็นฐานบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคน สังคม และเศรษฐกิจ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ วิชาการสู่สังคม
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

ค่านิยม ARTS

A - Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์

R - Responsibility มีความรับผิดชอบ

T - Trust มีความน่าเชื่อถือ

S - Synergy สร้างพลังสามัคคี

สมรรถนะหลัก GREAT

G - Growth of knowledge in relevant jobs under the FAA พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานในคณะ

R - Responsiveness to service มีความสามารถในการตอบสนองผู้ใช้บริการ

E - Ethics and morality มีคุณธรรมและจริยธรรม

A - Ability to operate technology มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

T - Teamwork การทำงานเป็นทีม

เอกลักษณ์ บูรณาการศิลปศาสตร์ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล

อัตลักษณ์ คนที่บูรณาการได้ เชี่ยวชาญใช้ทักษะศตวรรษที่ 21