slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 67 slide 16slide 16 slide 16slide 4 slide 7 slide 8

menu

Executives

คณะผู้บริหารที่สำคัญของ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปี 2557

 • Nancy

  รศ. ดร.ทองดี ชีวพฤกษ์

  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

 • Mary

  ผศ.ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง

  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
  และกิจการพิเศษ
 • Linda

  ผศ.สมจิตร์ วิริยานนท์

  ที่ปรึกษาส่วนงานฝ่ายส่งเสริมพัฒนาภาพลักษณ์และกิจการคณะ
 • Angel

  อาจารย์ พงษ์พัฒน์ พันธนะหิรัญ

  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 • Helen

  ผศ.ดร.สุภาลักษณ์ นครศรี

  ที่ปรึกษาส่วนงานฝ่ายวิชาการ
 • Helen

  Khagendra Raj Dhakal

  Assistant Dean for International Affairs

 • Helen

  นางสาวรักษ์ขณาถาวร ฤกษ์ชนะ

  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นโยบาย มุ่งเน้นในการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีและการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในด้าน ภาษา มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นบัณฑิตที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานในยุคของการมุ่งพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในศาสตร์ที่จัดการศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของรัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคณะรองรับกระแสสภาวการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศ

Contact Us

ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 3524 www.arts.kmutnb.ac.th info@company.com View Larger Map

hide footer
Back to top