• ขอเชิญร่วมโครงการแสดงความยินดีแด่มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา รายละเอียด
 • โครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง “การจัดทำ Outcome-Based Education (OBE) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียด
 • เชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่าน แอพพลิเคชั่น ZOOM หัวข้อ "การเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท - เอก รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราวถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 413 รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 768 และ 871 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ(รายชั่วโมง) ด้านพลศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ (สอนวิทยาเขตปราจีนบุรี) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ รายละเอียด
 • กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด