• ประกาศการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
 • การตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
 • กองบรรณาธิการวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านภาษา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งได้รับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามาร รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันลดปริมาณขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รายละเอียด
 • ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียด
 • ประกาศเรื่องผลสอบ Placement Test นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่คณะต้นสังกัด รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน KM Sharing Day 2562 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ(รายชั่วโมง) ด้านพลศึกษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ (สอนวิทยาเขตปราจีนบุรี) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ ด้านจิตวิทยา รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 495 อัตราเลขที่ 767 อัตราเลขที่ 768 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 489 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ไปจนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด