• โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและประสานงานในสำนักงานคณบดี ผ่านโปรแกรม Google Meet รายละเอียด
 • ขอยกเลิกการรับสมัครสอบโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • รณรงค์การประหยัดพลังงานคณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รณรงค์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของ #โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียด
 • Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
 • แจ้งช่องทางการติดต่อให้บริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่องทางการเข้าห้องเรียนออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่างๆ สามารถติ รายละเอียด
 • UNESCO-KMUTNB Small Grants Program เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ด้าน AI Technology & Ethics รายละเอียด
 • สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ชาวจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มจพ. รายละเอียด
 • ประกาศเลื่อนการจัด โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 รายละเอียด
 • ภาควิชามนุษยศาสตร์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 1/2564 และข้อมูลติดต่อผู้สอน รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 765 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์. รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท -ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 413 รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ รายละเอียด
 • กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด