• ขอยกเลิก การจัดโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงตา ใจเพชร ที่ได้รับรางวัล ในกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 8 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รายละเอียด
 • เลื่อนโครงการสอบมาตรฐานและทดสอบ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (King Mongkut’s Standardized English Proficiency Test Project (K-StEP Test)) ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รายละเอียด
 • สมาคมศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าประชุมวิสามัญประจำปี 2564 รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคในโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการศึกษา รายละเอียด
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน (English for Office Use Training) รายละเอียด
 • คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รับ รางวัลชมเชยนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านสังคมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 รายละเอียด
 • ประกาศ ข้อกำหนด และอื่นๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกเว้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์. รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท -ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 413 รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 768 และ 871 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563) รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 490 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ รายละเอียด
 • กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด