• หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ประจำไตรมาสที่ 1 รายละเอียด
 • ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ปลื้มจิตร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและได้รับการเสนอชื่อ กรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ รายละเอียด
 • กำหนดการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสายวิชาการและประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Form รายละเอียด
 • ขอยกเลิกการรับสมัครสอบโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • ระบบจองห้องเรียนและห้องประชุมออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ พร้อมใช้งานแล้ว รายละเอียด
 • เสวนาเชิงวิชาการ “เรื่องการจัดกิจกรรม(นันทนาการ)ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในยุค online normal” รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด
 • ขอยกเลิกการรับสมัครสอบโครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐานและทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด
 • -: ไม่มีข้อมูล :-
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา รายละเอียด
 • ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 871สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษา อัตราเลขที่ 765และ766 รายละเอียด
 • ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 768 และ 871 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 765 สังกัดภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์. รายละเอียด
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท -ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2564 รายละเอียด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1115 สังกัดภาควิชามุนษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์หารือความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียด
 • ผศ. ดร. ภาตย์ สังข์แก้ว อาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 รายละเอียด
 • ผู้บริหารและทีมวิจัยตลาดยางพารา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย รายละเอียด
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
 • OBE 3 และ OBE 5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 • มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
 • (ตัวเล่ม) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2564) รายละเอียด
 • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รายละเอียด
 • แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 ระยะกลางแผน (พ.ศ. 2562 - 2564) มจพ. รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) นำเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • (แบบฟอร์ม) รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
 • แบบฟอร์มการยื่นขอการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จ รายละเอียด
 • กระบวนการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • วิธีการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รายละเอียด
 • TCI แจ้งปรับปรุงเครื่องแม่ข่าย รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงระบบวารสารออนไลน์ เป็นระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) รายละเอียด
 • ประกาศคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ รายละเอียด